سرویس ها

follower instagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
51
follower test
9999999999
300 / 100000 جزییات

like insatagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2
لایک 
3000
100 / 500000 جزییات
19
لایک سرعتی 
4000
100 / 500000 جزییات

Custom comment

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
49
کامنت دلخواه
25000
10 / 500000 جزییات

Comment ready

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
41
کامنت ایموجی مثبت
20000
10 / 50000 جزییات
42
کامنت ایموجی منفی
20000
10 / 50000 جزییات
44
کامنت تبریک انگلیسی 
20000
10 / 50000 جزییات
40
کامنت رندوم انگلیسی
20000
10 / 50000 جزییات
39
کامنت رندوم فارسی 
20000
10 / 50000 جزییات
43
کامنت محصول انگلیسی 
20000
10 / 50000 جزییات
46
کامنت هندی
99000
10 / 50000 جزییات

Coin app

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
13
Public coin app 
2500
1000 / 1000000 جزییات
12
Coin app follower
5000
1000 / 1000000 جزییات

Automatic package

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
50
لایک بسته 7روزه 3پست  
15000
100 / 500000 جزییات