سرویس ها

follower instagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1
😍follower
8500
200 / 500000 جزییات

like insatagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2
like
4000
100 / 500000 جزییات

comment

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
کامنت رندم
15000
50 / 50000 جزییات
5
کامنت دلخواه
20000
5 / 50000 جزییات