سرویس ها

follower instagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1
😍follower
7000
200 / 500000 جزییات
18
فالور سرعتی ✅
9000
200 / 500000 جزییات

like insatagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2
like
3000
100 / 500000 جزییات
19
لایک سرعتی 
4000
100 / 500000 جزییات

comment

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
کامنت رندم
14000
50 / 50000 جزییات
5
کامنت دلخواه
16000
5 / 50000 جزییات

Coin app

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
13
Public coin app 
2500
1000 / 1000000 جزییات
12
Coin app follower
3700
1000 / 1000000 جزییات

test

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7
Test followers iran
999999
100 / 500000 جزییات
9
Test likes iran
999999
100 / 500000 جزییات
17
 Iran Test fast follower
999999
100 / 500000 جزییات
16
 Iran Test fast like
999999
100 / 500000 جزییات